คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AMDD & Common Submission Dossier Template Preparation
August 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน Performance Agreement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
August 24, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค เสริมสร้างให้มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งวิชาชีพ และพร้อมที่จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์/นักรังสีเทคนิคที่ดีในอนาคต ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ ได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เอี่ยมปา ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของวิชาชีพ” ต่อมาคณาจารย์ ได้ร่วมมอบเสื้อกาวน์ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ พร้อมก้าวไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง โดยมีนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.774351941156800&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol