คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับมูลนิธิบูรณพุทธ
January 31, 2020
MUMT Welcomed Professor and Students from University of Santo Tomas (UST), Philippines
February 4, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 จำนวน 4 คน โดยบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว และจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C1baVGwPfCtdXYBNSYnXCkvEaXPwtrIe