ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ณ Health Polytechnic of Semarang, Indonesia

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565
November 10, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
November 15, 2022

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ณ Health Polytechnic of Semarang, Indonesia

วันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมให้กับบัณฑิตศึกษาจาก Health Polytechnic of Semarang, Indonesia หลักสูตร Digital Imaging and PACS เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการทำงาน สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพถ่ายทางการแพทย์ และระบบแพ็กส์ รวมถึงระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ สามารถประเมินการปรับตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในการถ่ายภาพเพื่อในการแพทย์ รวมถึงการปรับแต่งภาพภายหลัง และเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพทางการแพทย์ในเครื่องมือต่าง ๆ เช่น MR MRI โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ Health Polytechnic of Semarang ประเทศ Indonesia

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.596034278988568