สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
September 17, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
September 24, 2019

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยสัมมนาในครั้งนี้คณะทำงานได้จัดให้มีการวิเคราะห์ทบทวนระบบงาน และพัฒนางานตามพันธกิจหลักของคณะฯ โดยมีการระดมสมองในการดำเนินการพัฒนางานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีการกำหนดกระบวนการทำงาน ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ ตามกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์สู่การขับเคลื่อนคณะฯ ในปี 2563-2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยแบ่งกลุ่มการทำงาน 4 กลุ่มหลัก ๆ คือกลุ่มงาน AUN-QA, กลุ่มบริการวิชาการ Validation+EQA+บริการสุขภาพ, กลุ่มงาน Training (ในประเทศ+ต่างประเทศ) และกลุ่มบริหารจัดการขับเคลื่อน (Back office) นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับเกียรติจาก พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, ที่ปรึกษากองทัพบก และที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาเป็นวิทยากรกิจกรรม “MUMT มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ด้วยพลังบุคลากร” เพื่อส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม ต่อมาในงานคืนส่งท้ายกิจกรรมการสัมมนาได้มีการแสดงของบุคลากรใหม่ และการประกวดเครื่องแต่งกายในธีม Rainbow มาสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย และในวันสุดท้ายของกิจกรรมคณะฯ ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ณ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี