จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 5
September 21, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565
September 26, 2022

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2565 ” จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน ” เพื่อเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างดียิ่ง โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เดชขำ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์, คุณพงศภรณ์ โคติวงษา, คุณวิไล นิยมสัจจา ภาควิชาเคมีคลินิก, คุณมารศรี คงลิ้ม, คุณจิตต์จิรา ศรีชัยวรนาท ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร, คุณพรทิพย์ สองนาม ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก, คุณสมนึก กล่ำเอม ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และคุณอ้อย ชูชะเอม สำนักงานคณบดี โดยในปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยบุคลากรที่เกษียณอายุในปีที่ผ่าน ๆ มา ร่วมเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ สร้างผลงาน และร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดียิ่งแก่คณะฯ โดยผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณฯ ในบรรยายที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.559175639341099