คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
February 6, 2020
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563
February 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่มาร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1eVjPU82bonom9yxZRv2Txgi-hBNgIUfp