คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน มหิดลเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
April 24, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ผลักดัน 2 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วม Pitching เพื่อระดมทุนทางธุรกิจ สานต่อการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็น startup เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
May 1, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ โดยคณะฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของคณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในรูปแบบออนไลน์

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol