คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสักการะองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
November 30, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
December 4, 2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน และวันที่ 2 ธันวาคม 2563 งานการศึกษา ร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MUMT Happy Students แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทักษะการสร้างเสริมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health) โดยประยุกต์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาศักยภาพสมองและสุขภาวะทางจิตใจให้แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพรอบด้าน สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รอบได้แก่รอบนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค และสาขาเทคนิคการแพทย์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1sdtMZ_DnUkI42lniLaFOFyw03R2bbvQZ