คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบรวดเร็ว จาก บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
April 8, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน
April 28, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 18 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร, นายศิวะ เทพเจริญ กรรมการบริหาร และนายนนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ณ Panacee Medical Center ชั้น 3 อาคาร Bangkok Mediplex Center สุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ อาทิ ชุดทดสอบประเภท Antigen Test Kit (ATK) และชุดทดสอบอื่น ๆ รวมไปถึงร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ อาทิ การออกแบบแผนการวิจัยและพัฒนาการใช้เครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง การวัดและประเมินชุดทดสอบ การเก็บตัวอย่างทดสอบ เพื่อความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์ และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อีกทั้งร่วมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานในโครงการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทางด้านธุรกิจการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทางด้านการแพทย์) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมให้แก่ประชาชน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5594437353904037