คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Institute of Health Technology and Science Wiyata Husada Samarinda, Indonesia

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)
March 9, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
March 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Institute of Health Technology and Science Wiyata Husada Samarinda, Indonesia

วันที่ 16 มีนาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม/กิจการนักศึกษาที่จะทำร่วมกันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ร่วมกับผู้บริหารจาก Institute of Health Technology and Science Wiyata Husada Samarinda, Indonesia นำโดย Assoc. Prof. Dr.Eka Ananta Sidharta Rector ITKES Wiyata Husada Samarinda, Candra Sulistyarini M.Keb Vice Rector of Academic Affairs, Ns. Chrisyen Damanik M.Kep Vice Rector of human Resources and Finance Affairs, Ns. Wahyu Dewi Sulistyarini M.S Vice Rector of Students and Collaboration Affairs พร้อมด้วยคณาจารย์

ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Wiyata Husada Samarinda, Indonesia ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันไปเมื่อเดือนมีนาคม 2565 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยร่วมกันรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5506820022665771