คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
March 22, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบรวดเร็ว จาก บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
April 8, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 7 เมษายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วิจิตรวงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นำโดยนางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม), นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน และนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ อีกทั้งส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาก มีสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศของคณะฯ ในโอกาสเดียวกันรองคณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรงานการศึกษาได้พาคณาจารย์เดินชมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสมุด และบรรยากาศต่าง ๆ ของคณะฯ ณ อาคารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5563419863672453