พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 15 ปี
May 20, 2024
โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ประจำปี 2567 ปีที่ 3
May 23, 2024

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 อาคารมหิตลาธิเบศร (อาคารสภาวิชาชีพ) กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ที่ปรึกษาสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้แทนประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล รางวัล คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความประพฤติที่ดีงามเหมาะสม สำหรับการเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ และเพื่อยกย่องนักศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องความพอเพียง การมีวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงมีจิตอาสา ในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ร่วมกล่าววัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการร่วมผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ภายในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “ต้นแบบการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในชีวิต” โดย ทนพญ.นันทพร บุญกอง นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นฯ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมพิธี โดยในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้แก่ นายวสิน ทองเพชร นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวรมิตา เฉลิมโสภณ นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายณัฐพล การังใจ นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนายพจน์ พรมกลิ่น นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย รางวัล คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.873981541193839

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol