คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย
September 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019
September 4, 2019

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 (217) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพบปะพูดคุยถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานของคณะฯ ที่ผ่านมาในรอบวาระการบริหาร รวมถึงทิศทางที่คณะฯ จะขับเคลื่อนในอนาคตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ภายใต้กิจกรรมคณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีการเปิดข้อรับฟัง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล กำหนดแนวทางให้กับคณะฯ นำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในคณะฯ ในอนาคตสืบต่อไป