คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
August 19, 2021
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์
September 23, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร

วันที่ 17 กันยายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกับทีมพัฒนาชุมชน ตลาดจริงใจ Farmers’ Market นำโดยนายสมนึก ยอดดำเนิน Head of Famers, Quality Line & Local Sourcing บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เข้าพบนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังพูดคุยหารือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกรร้านค้าในจังหวัดสมุทรสาคร และที่จัดจำหน่าย ณ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สมุทรสาคร เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จากนั้นร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ ที่ผลิตและพัฒนาโดยคณะฯ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความรู้ และให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรีแก่เกษตรกรร้านค้าชุมชนที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ตลาดจริงใจ และประชาชนที่มายังศูนย์การค้า ณ ด้านหน้าท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ชั้น 1

จริงใจ Farmers’ Market เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มธุรกิจฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งเน้นความรับผิดชอบสังคม เป็นตลาดชุมชนรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งเน้นผัก/ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับคนในจังหวัด โดยจะรวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นทั้งแบบปลอดภัยและปลอดสารพิษ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง จนได้สินค้าคุณภาพดีพร้อมวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทุกท่านได้เลือกซื้อ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1xzU4ljXJOxwIkE97Ra6LiPkBWfDzZs3t