ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงานจาก University of South Australia (Laboratory Medicine Program)
January 16, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2567 ณ บริษัท กิบไทย จำกัด (Gibthai) บริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
January 17, 2024

ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025

วันที่ 11-16 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เข้ารับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยทางอาหารและชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจประเมินจากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดยนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล หัวหน้าผู้ประเมิน, ศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์, นางสาววีรณัฐ มีสุข และนายวิทยา บัวศรี ผู้ประเมินด้านวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ผู้จัดการคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต ผู้จัดการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้ในวันที่ 11-12 คณะผู้ตรวจประเมินร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และสังเกตการณ์การปฏิบัติการทดสอบ ณ หน่วยตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และวันที่ 15-16 ได้ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งสังเกตการณ์ฯ ณ หน่วยตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ชั้น 5 และหน่วยตรวจประเมินทางชีวภาพ ชั้น 9 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ ได้เป็นประธานในพิธีปิด และร่วมรับฟังสรุปการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.856045806320746

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol