คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างเสริมสมรรถนะบุคลาการสายสนับสนุน เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน”
June 10, 2024
MIDAS Center คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมหารือความร่วมมือร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
June 14, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าหารือความร่วมมือร่วมกับบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข รองคณบดีฝ่ายการคลังและสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ, อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา กิติดี รักษาการหัวหน้างานวินิจฉัยระดับโมเลกุลและการตรวจเฉพาะทาง เข้าหารือเกี่ยวกับการทดสอบประเมินผลิตภัณฑ์, การวิจัยพัฒนา, ความร่วมมือทางวิชาการ และการเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับการวางแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

โดยบริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI : The Board of Investment of Thailand) เพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยในระดับดีเอ็นเอ (DNA) ด้วยเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ (Microarray) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัย โดยมีการควบคุมคุณภาพของการให้บริการอย่างเป็นระบบ


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.873981541193839

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol