คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2562
March 12, 2019
อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2
April 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนงานและแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5 ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนงานและแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายแพทย์จีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และ ภญ.อรุณศรี บุญมาศิริ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง ผลการตรวจวิเคราะห์ผักผลไม้ ปี 2561 และแผนการเก็บตัวอย่างผักผลไม้ ปี 2562 โดยคณบดี และหัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยผักและผลไม้ที่ปลอดภัยเพื่อครัวโลก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติการ การใช้ชุดทดสอบ TM Kit โดยวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสาคร ณ อัมพวารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม