คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์สารสนเทศแบบบูรณาการ ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565
July 22, 2022
เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
July 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินอนุกรรมการวิชาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติวัฒน์ คำวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, อาจารย์พรรณี หรุ่นโพธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นางณัฎฐิรา อรุณรัตนดิลก กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และนางทิพวัลย์ หงษ์พงษ์ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อขอการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้คณบดีฯ ได้นําเสนอสรุปภาพรวมของคณะฯ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้ทําการตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่จัดการเรียนการสอน และได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้รับผิดชอบแหล่งฝึกงานเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการตรวจประเมิน พร้อมแจ้งผลกาตรวจประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา และให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตเพิ่มเติม อีกทั้งมีการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินเบื้องต้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ณ ห้องประชุม 901ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5877164862297950