คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563
September 25, 2020
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564
October 8, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค โดยคณาจารย์ ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีแก่บัณฑิตทุกท่าน พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันซึ่งในปีนี้มีบัณฑิตจากคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 81 คน สาขารังสีเทคนิค 68 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาเทคนิคการแพทย์ 2 คน สาขารังสีเทคนิค 2 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ 4 คน จากนั้นได้มีพิธีผูกข้อมือ และมอบของที่ระลึกให้กับบัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสเดียวกันได้มีการมอบประกาศแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในโครงการพิเศษ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการตรวจในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบใบประกาศ และในช่วงบ่ายคณาจารย์ ได้ร่วมฝึกซ้อมรับปริญญา ให้กับบัณฑิตทุกท่าน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะมีขึ้นในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1TabTi4LWEzyd7VZsIyOQErtVjbt8a-sq?usp=sharing