วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2563
February 17, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)
February 20, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อยอดในระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ควบคู่กับการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตร 4+1) ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และรุ่นพี่ศิษย์เก่าหลักสูตร 4+1 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องบรรยาย 302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HaC78g63Kf6cs8DJnRfSPJF7iwE1-5z7