คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
May 25, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565
May 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบ Hybrid ซึ่งแบ่งเป็นเข้าร่วมแบบ Online และจำกัดผู้เข้าร่วมแบบ On-site ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเทคนิดการแพทย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพ.ลิขิต ปรียานนท์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยให้นักศึกษาร่วมกันทำแบบประเมิน Exit Interview เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในช่วงบ่ายศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ พิธีอำลาสถาบัน พร้อมทั้งให้โอวาส และกล่าวอวยพรแก่นักศึกษาทุกท่าน ภายในพิธีมีการทำคลิปอวยพร กล่าวความรู้สึกของคณาจารย์ และน้อง ๆ ที่มีให้แก่รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ต่อด้วยพิธีบายศรีผูกข้อมืออำลาสถาบันโดยมีรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ นิลกุล อาจารย์อาวุโสฯ กล่าวนำสวดมนต์ ทำพิธีบายศรีโดยมีคณาจารย์ร่วมผูกข้อมือ ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพัน ที่คณาจารย์และลูกศิษย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีให้ต่อกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1JoM4c-qGNUIH4V76mArF8nhscjeGuyEQ?usp=sharing