ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ TOR
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 05/02/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด 05/02/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 03/02/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด 03/02/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 28/01/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 26/01/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด 21/01/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 21/01/2564
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/8/2562
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562
ร่างเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด 03/02/2564 2,000,000.-
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 26/01/2564 950,000.-
เอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT 5/2564 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 05/02/2564 2,140,000.00
MT 4/2564 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด 05/02/2564 3,575,000.00
MT 3/2564 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 03/02/2564 2,000,000.00
MT 1/2564 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด 21/01/2564 630,000.00
MT 2/2564 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 21/01/2564 553,900.00
MT 2/2563 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.00
 MT 1/2563 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.00
MT 10/2562 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT 9/2562 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
ประกาศประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 05/02/2564 2,140,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 05/02/2564 2,140,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 03/02/2564 2,000,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ตู้ทำให้ปราศจากเชื้อคลาส 2 enhanced พร้อมระบบทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด 03/02/2564 2,000,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 28/01/2564 700,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ จำนวน 1 ชุด 21/01/2564 630,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 21/01/2564 553,900.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 20/08/2562 1,071,498.00
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 28/01/2564 700,000.-
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดสาธิตสำหรับการเรียนการสอนพร้อมชุดแสดงภาพออกจอ 1 ชุด 26/01/2564 950,000.-
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.-
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.-
เครื่องปั่นเหวี่ยงสารความเร็วสูงยิ่งยวดระดับต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ชุด 03/02/2564 553,900.00
MT วิธีคัดเลือก   จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการ Clean Room อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 1 งาน 13/01/2564 3,070,252.94
MT วิธีคัดเลือก   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 01/05/2563 3,971,826.00
MT วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 4,647,750.00
MT วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 2,140,310.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00