e-Procurement

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ TOR
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/8/2562
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562
ร่างเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) จำนวน 1 ระบบ 13/8/2562 1,071,498.00
เอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT 2/2563 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.00
 MT 1/2563 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.00
MT 10/2562 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT 9/2562 MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
ประกาศประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 29/08/2562 1,071,498.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/08/2562 1,071,498.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 20/08/2562 1,071,498.00
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ชุดวิเคราะห์เซลล์แบคทีเรีย จำนวน 1 เครื่อง 10/04/2563 1,200,000.-
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 8/04/2563 3,595,200.-
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่ขายเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่ชี้แจง
รายละเอียด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
MT วิธีคัดเลือก   จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการ Clean Room อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวน 1 งาน 13/01/2564 3,070,252.94
MT วิธีคัดเลือก   ชุดน้ำยาสำหรับตรวจนับเม็ดเลือด, แยกชนิดเม็ดเลือดขาว, NRBC, Reticulocyte ในเลือดและสารน้ำ (Body fluid) โดยอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 01/05/2563 3,971,826.00
MT วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 4,647,750.00
MT วิธีคัดเลือก   จ้างตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 งาน 07/02/2563 2,140,310.00
MT วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ 23/09/2562 584,000.00