e-Procurement

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ TOR
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
เอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
ประกาศประกวดราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ วันที่ขายเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่ชี้แจง
รายละเอียด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีการจัดหา รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th