โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
October 17, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
November 21, 2018

โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินทางมา ณ มณฑลทหารบก ที่17 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อทำพิธีเปิดโครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยใช้พื้นที่ทหารเป็นพื้นที่ฐานการผลิต เนื่องจากมีจุดเด่นหลายประการสามารถกำจัดขอบเขตการดูแลได้ง่าย และมีศักยภาพในการศึกษาเรียนรู้การเกษตรแบบครบวงจรภายใต้ศาสตร์พระราชา เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับสุขภาพ คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน โดยเหตุผลที่ใช้พื้นที่ทหาร เป็นแปลงเกษตร เนื่องจากมีศักยภาพเชิงพื้นที่ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยในการพัฒนาพื้นที่และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับเกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงานประมาณ 1,500-2,000 คน โดยครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจ อาทิ มอบเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ จำนวน 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ทรงปลูก) จากนั้นนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่ 17 ก่อนนั่งรถรางมาเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ Green Army, Green Farmer เยี่ยมชมแปลงผลิตนำร่องบนฐานคิดการตลาดนำการผลิต เกษตรปลอดภัยและได้ชมการสาธิตระบบ Smart Farm และหว่านเมล็ดข้าวสายพันธุ์ กข.43 (สายพันธุ์ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เยี่ยมชมนิทรรศการการตรวจประเมินสถานะสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ ชมบูธกิจกรรม Wellness เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใจและการผ่อนคลาย โดยการติดตามประเมินผลผ่านการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าสมองด้วยเครื่อง Electroencephalograph ด้วย