สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 3
December 6, 2019
เรื่องราวดี๊ดี ของครูกับศิษย์ กิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562
December 6, 2019

สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และงานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ให้แก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการดูสเมียร์เลือด ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการศึกษาสเมียร์เลือดและการแปลผลด้วยตนเองจากสเมียร์เลือดของผู้ป่วยที่มีภาวะโรคต่าง ๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสามารถดูการสอนแสดงได้พร้อม ๆ กัน และมีการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทำให้เกิดการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป โดยในช่วงเช้าของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และในวันสุดท้ายของการอบรม อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ได้ให้เกียรติกล่าวปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1VhJ-YqwFpysifFoVX0Vft5ofjCfHnPIa