พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 1/2562
April 4, 2019
พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21
April 4, 2019

พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมมอบเข็มที่ระลึกให้กับนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค และเพื่อเป็นเกียรติภูมิแก่นักศึกษา ในการสืบทอดปณิธานของวิชาชีพ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักรังสีที่ดีมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมต่อไป ณ  ห้องประชุม 304-5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์