พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21

พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
April 4, 2019
กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์ ”
September 4, 2019

พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ประจำปี 2562 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โปรแกรม 2 จำนวน 3 คน ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย กล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบของที่ระลึก โดยมีคณาจารย์ผู้สอน ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรมดังกล่าว เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา