คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

MU GRAD Quality Assurance
August 15, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
August 23, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

               คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค โดยเมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ช่วงเช้านักศึกษาได้ร่วมกันทำแบบประเมิน Exit Interview และกิจกรรมถอดบทเรียนจากกระบวนการ AAR ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มานั้นใช้พัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป สำหรับช่วงบ่ายคณะฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติชัย ราชมหา หัวหน้าสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายในหัวข้อ “บัณฑิตใหม่กับแนวคิดเชิงธุรกิจและการบริหารจัดการการเงินอย่างชาญฉลาด” ต่อด้วยพิธีผูกข้อมืออำลาสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ นิลกุล อาจารย์อาวุโส กล่าวนำสวดมนต์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา นับเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ เกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะฯ ได้จัดงาน JOB FAIR โดยในช่วงเช้า คุณทัตเทพ เปรมศรี เจ้าหน้าที่ฝ่าย HR จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้มาแนะนำ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวในการเข้ารับสมัครงาน รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์และการเขียน RESUME ” เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์งานและการสมัครงานเพื่อให้ได้งาน ในการนี้มีบริษัท โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกบู๊ท รับสมัครงานให้กับนักศึกษาด้วย ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา