ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 1/2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2
April 4, 2019
พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
April 4, 2019

ขวดแลกไข่ ครั้งที่ 1/2562

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการพลังงานฯ จัดกิจกรรม MT GREEN DAY ร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ ให้มีการคัดแยกขยะ และสร้างขยะให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยให้บุคลากรนำขวดน้ำใส/ขุ่น มาแลกไข่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคณะได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยได้รับความสนใจจากบุคลกรทั้งในและนอกส่วนงาน เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการพลังงานยังได้เตรียมต้นไม้ต่าง ๆ มาให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปลูกลงในกระถาง เพื่อนำไปเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประดับตกแต่งสถานที่ทั้งภายใน และนอกคณะอีกด้วย