กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์ ”

พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21
April 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL
September 4, 2019

กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์ ”

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสานสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์-คณะสหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, มหาวิทยาลัยรังสิต, และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เนื่องในศุภวาระดิถีวันสงกรานต์ มีกิจกรรมการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ ประกวดดาว-เดือน และมีการประกวดการแสดงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งในวันสุดท้ายของกิจกรรมได้มีการแสดงพิธีปิดของคณะเจ้าภาพ และส่งมอบธงกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ให้เจ้าภาพที่จะจัดการแข่งขันในปีถัดไปนั้นได้แก่มหาวิทยาลัยรังสิต