คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 “กันภัยมหิดลเกมส์ ”
September 4, 2019
สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
September 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPRel ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามาตรฐาน ESPReL ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ในการนี้คณะกรรมการได้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางมาลาเรียและฉี่หนู และห้องปฏิบัติการแมสสเปกโตรเมตรี ของคณะฯ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับการขอรับทุนวิจัยจาก วช. ณ ห้อง 604 และห้อง 625 ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา