1. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสอดคล้องตามความต้องการของสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจแนวใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต

1.2 เพื่อขยายศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการบริหารจัดการ สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

2.1 มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะเทคนิคการแพทย์ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือชั้นปีที่ 3 และมีคะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.75

2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในขณะกำลังศึกษา

 

3. วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรืออื่นๆ โดยคณะกรรมการที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งขึ้นโดยพิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2

 

4. จำนวนรับผู้เข้าร่วมโครงการ รับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการฯ ปีการศึกษาละประมาณ 20 คน

 

5. การเรียนการสอน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

5.1 เรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเสริมศักยภาพพิเศษ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายวิชา ดังนี้

1.1 กจกจ 503 การจัดการดำเนินการ 3 (3-0-6) หน่วยกิต

1.2 กจกจ 508 การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต

5.2 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

5.3 ต้องศึกษารายวิชาให้ครบจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

 

6. การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้และได้ผลสอบ “ผ่าน” ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะได้รับอนุมัติให้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

 

7. การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องสำเร็จการศึกษาในวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และต้องมีผลการประเมินในรายวิชาในข้อ 5.1 และ 5.2 ไม่ต่ำกว่า “B” ทั้งนี้เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ) ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถขอรับการเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วตามระเบียบ ข้อบังคับที่วิทยาลัยการจัดการกำหนด และต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมให้ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอนุมัติให้รับปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)

 

8. โอกาสการทำงาน/ความก้าวหน้า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

8.1 ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.2 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

8.3 หัวหน้าห้องปฏิบัติการ