สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา และมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ช่องทาง 1:

– ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ช่องทาง 2:

– ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล(รับตรง)

ข้อกำหนดในการจบการศึกษา – ศึกษาครบหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร(145เครดิต)

– ใช้เวลาศึกษาไม่ต่ากว่า 4 ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

– ผลการศึกษาเฉลี่ยรวมต้องไม่น่้อยกว่า 2.00

– ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผ่านการสอบประมวลความรู้รวบยอดตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

สาขาเทคนิคการแพทย์

Bachelor of Science in Medical Technology
The Bachelor of Science in Medical Technology degree is designed to educate and train graduates for careers in medical technology and heath-related sciences. Following an initial program of studies in basic science, the students will specialize in a wide variety of medical technology and health-related sciences areas, including, chemistry, bacteriology, immunology, mycology, virology, parasitology, hematology, microscopy, transfusion medicine, molecular biology, computing, histology. pharmacology, and forensic medicine.
The degree is a four-year full-time program.

นักเทคนิคการแพทย์
คือ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ และเป็นผู้ที่มีบทบาทในระบบการบริการทางสุขภาพ ดังต่อไปนี้

  • การประเมินภาวะสุขภาพ และติดตามดูแลสุขภาวะที่ดีของประชาชน
  • ค้นหาสาเหตุของโรค และการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติในผู้ป่วย
  • การบอกความรุนแรงของโรค
  • สนับสนุนการรักษาโรค
  • ชี้แนะแนวทางการรักษา
  • การป้องกันการแพร่กระจายของโรค
  • การป้องกันการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

๑. ชื่อหลักสูตร

              (ภาษาไทย)            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

              (ภาษาอังกฤษ)         Bachelor of Science Program in Medical Technology

๒. ชื่อปริญญา

              ชื่อภาษาไทย:-

                     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

                      ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

             ชื่อภาษาอังกฤษ:-

                      ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Medical Technology)

                       ชื่อย่อ : B.Sc. (Med. Tech.)

๓. วิชาเอก

             ไม่มี

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

              ๔.๑ หลักสูตรปกติ จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๒ หน่วยกิต

              ๔.๒ โครงการพิสิฐวิธาน จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๔ หน่วยกิต

                   โครงการพิสิฐวิธานเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง และสนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรปกติที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาในโครงการ ซึ่งระหว่างที่ศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแทนรายวิชาที่เทียบเคียงกันกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาลงได้ ๑-๒ ปี

๕. ภาษาที่ใช้

             ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๖. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ๖.๑ ปรัชญาของหลักสูตร

                 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มุ่งหวังจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในด้านเทคนิคการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัย ติดตามผลการรักษา ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

     ๖.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ได้บัณฑิตซึ่ง

๖.๒.๑ สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรในสาขาต่างๆ ของ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

๖.๒.๒ สามารถบริหารจัดการงานทางห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

๖.๒.๓ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและมีเจตคติ ที่ดีต่อวิชาชีพ

๖.๒.๔ มีความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อในวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์ กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์       

๖.๒.๕ มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้เทคนิคต่างๆทางห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และงานวิจัย ตลอดจนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

      ๖.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการพิสิฐวิธาน

            นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖.๒ แล้ว โครงการพิสิฐวิธานยังมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๖.๓.๑ จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง เพื่อมุ่งเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท หรือปริญญาเอก)สาขาเทคนิคการแพทย์

๖.๓.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น

๗. ระบบการจัดการศึกษา

         ๗.๑ ระบบ

               เป็นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

         ๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

               มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

         ๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

              ไม่มี

๘. การดำเนินการหลักสูตร

         ๘.๑ วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

               ตามที่แต่ละรายวิชากำหนดในแต่ละภาคการศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสม

        ๘.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             ๘.๒.๑ หลักสูตรปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์

            ๘.๒.๒ โครงการพิสิฐวิธาน

                    (๑) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                    (๒) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปกติที่กำหนดไว้ในชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ครบถ้วนทุกรายวิชา

                    (๓) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ และ/หรือ มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา

สาขาวิชารังสีเทคนิค

Bachelor of Science in Radiological Technology
The Bachelor of Science in Radiological Technology degree is designed to educate and train graduates for careers in radiological technology and health- related sciences. After two years of studying in basic science, the students will be offered a range of subjects in radiological technology, including, radiographic (anatomy, pathology, positioning), radiobiology, radiotherapy, medical imaging and nuclear medicine.The degree is a four-year full-time program.

นักรังสีเทคนิค
คือ บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค และเป็นผู้ที่มีบทบาทในระบบการบริการทางสุขภาพ ดังต่อไปนี้

  • การให้บริการทางรังสีวินิจฉัย
  • การให้บริการทางรังสีรักษา
  • การให้บริหารทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๑. ชื่อหลักสูตร

              (ภาษาไทย)            วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

              (ภาษาอังกฤษ)         Bachelor of Science Program in Radiological Technology

๒. ชื่อปริญญา

              ชื่อภาษาไทย:-

                     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

                      ชื่อย่อ : วท.บ. (รังสีเทคนิค)

             ชื่อภาษาอังกฤษ:-

                      ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Radiological Technology)

                       ชื่อย่อ : B.Sc. (Radiological Technology)

๓. วิชาเอก

             ไม่มี

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

              ๑๔๕ หน่วยกิต

๕. ภาษาที่ใช้

             ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๖. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    ๖.๑ มีความเชื่อว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนบนแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพควบคู่กับการมีเจตคติอันดีงาม ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

        ๖.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความฉลาด ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ (Strong in Practice, Smart in Profession) สามารถปฏิบัติงานทางรังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่กับการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

๗. ระบบการจัดการศึกษา

          ๗.๑ ระบบ เป็นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

         ๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

         ๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

             ๗.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญ หาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค

               ๗.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

               ๗.๓.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

               ๗.๓.๔ ภาคนิพนธ์ ที่ใช้เวลาทาภาคนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ และศึกษาด้วยตนเองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค

๘. การดำเนินการหลักสูตร

         ๘.๑ วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

               ตามที่แต่ละรายวิชากำหนดในแต่ละภาคการศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสม

         ๘.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

             ๘.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์

             ๘.๒.๒ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.เลิศยศ  ตรีรัตนไพบูลย์

โทร. 02-441-4371-9 ต่อ 2842, 2843 โทรสาร 02-441-4380

E-mail :lertyot.tre@mahidol.ac.th