Pic1
หลักสูตร โครงการพิเศษ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)

 • สาขาเทคนิคการแพทย์
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา 100-130 คน/ปีการศึกษา
 • สาขารังสีเทคนิค
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา 60-80 คน/ปีการศึกษา

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

 • สาขาเทคนิคการแพทย์
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา 10-20 คน/ปีการศึกษา
 • สาขารังสีเทคนิค
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา  5  คน/ปีการศึกษา

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

 • แบบ 1 (ทำวิจัยและศึกษารายวิชาตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา)
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา 1-3 คน/ปีการศึกษา
 • แบบ 2 (ศึกษาวิชาบังคับ วิชาเลือกและทำวิจัย)
  จำนวนที่รับเข้าศึกษา  5-10  คน/ปีการศึกษา

5. หลักสูตรฝึกอบรม หลังปริญญาเอก

6. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับชาติและนานาชาติ

1. โครงการ 4+1 (ปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)     และการจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการธุรกิจ))

2. โครงการพิสิฐวิธาน

3. โครงการ MTVS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในด้านการตรวจทดสอบทางห้องปฏิบัติการของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ที่ผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค จวบจนปัจจุบัน คณะฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำทั้งในด้านกาารจัดการศึกษาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค มีความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและงานบริการทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

คณะฯ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่

 • มีศักยภาพสูง
 • มีความสามารถรอบด้าน
 • สามารถเป็นผู้นำในด้านวิชาชีพและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • สามารถส่งต่อความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม
 • มีคุณธรรม-จริยธรรม

โดยคณะฯ มีหลักสูตรรองรับในทุกระดับการศึกษา