คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว รุ่นที่ 26
April 3, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงาน “สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
April 11, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567

วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน ในโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย และห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2567 ในการนี้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้นำเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัย และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากนั้นนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์ของคณะฯ พร้อมทั้งร่วมประกวดก่อเจดีย์ทราย ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol