Lifelong learning opportunities โอกาสด้านการศึกษาหน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยหรือไม่ เช่น โรงเรียนในท้องที่ ชุมชนในพื้นที่ โครงการจิตอาสาของนักศึกษา

1) โครงการเติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 3

SDGs 4 QUALITY EDUCATION

 

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย : โครงการเติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือ จัดโครงการ “ เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ” ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยโครงการนี้คณาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพขั้นตอนการทำงานและกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง ในการนี้มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่ใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

ขอบเขต/พื้นที่การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพขั้นตอนการทำงานและกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง

แหล่งทุนสนับสนุน

หน่วยงานที่ร่วมมือ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนทั่วไป

ระดับความร่วมมือ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://mt.mahidol.ac.th/2019/09/12/blood-donation-3/