คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ผลักดัน 2 ผลิตภัณฑ์เข้าร่วม Pitching เพื่อระดมทุนทางธุรกิจ สานต่อการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็น startup เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
May 1, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Analytical Sciences, Claude Bernard University Lyon 1
May 3, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน

วันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานรณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย MU Safety Day ครั้งที่ 7 จัดโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด Life Safety & Emergency Preparedness เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้คณบดีฯ ได้เป็นตัวแทนคณะฯ รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลดีเด่นติดต่อกัน 4 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และในโอกาสเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation และ โล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบป้ายรางวัล โล่รางวัล และธงอพยพหนีไฟ ณ โถงรับรอง อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอขอบคุณภาพจาก : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.707504644508197

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol