คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (Site Visit Review) รูปแบบ MUEdPEx-A3 ประจำปี 2566
March 13, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Far Eastern University (FEU) Philippines
March 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25 ร่วมพิธีสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ค.ศ.2024-2028 ความร่วมมือไทย-ลาว ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นช่วงบ่ายคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2566 ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ กล่าวปิดการโครงการฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโครงการที่คณะฯ ดำเนินงานร่วมอยู่ในโครงการฯ มากว่า 20 ปี โดยแผนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ระยะที่ 3 (ค.ศ. 2019-2023) คณะฯ ได้ฝึกอบรมให้กับบุคลากรจาก สปป. ลาว ในสาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.666670218591640

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol