เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30 ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และชุมชนบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
March 31, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
April 7, 2023

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30 ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และชุมชนบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25-31 มีนาคม 2566 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 30” ณ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และชุมชนบ้านโนนจาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและตรวจหาหนอนพยาธิ สร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และแนวทางการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยนำความรู้ทางวิชาชีพในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังได้มีโอกาสสร้างความพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และตรวจหาหนอนพยาธิ โปรโตซัว ให้แก่ผู้คนในชุมชน กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) กิจกรรม Mini open house เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากนายธัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

รูปภาพเพิ่มเติม :https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.693618305896831 

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol