คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Statistics for Clinical Laboratory: Management System ประจำปี 2562
September 5, 2019
มหิดลวันแม่ ประจำปี 2562
September 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศ “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพ ต่อจากนั้นอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคได้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เรื่อง บทบาทนักเทคนิคการแพทย์และนักรังสีเทคนิคในระดับอาเซียน การอยู่ร่วมกันในบ้านเทคนิคการแพทย์ MUMT รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะงบประมาณและการคลัง ให้คำแนะนำ เรื่องความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักในการใช้อุปกรณ์ และข้อควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งในเวลาต่อมาคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ และให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบในวิชาชีพ ของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์และและนักรังสีเทคนิค ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา