ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2567

Welcomed Postgraduate students from Diagnostic Imaging Study Program, The Health Polytechnic of Ministry of Health, Semarang Indonesia
July 10, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)
July 15, 2024

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา” ประจำปี 2567 จัดโดยภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เพื่อให้ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการดูสเมียร์เลือด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ เสริมการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เป็นวิทยากรให้การอบรม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อThe importance of blood smear interpretation: A physician’s perspective จากนั้นคณาจารย์จำประภาควิชาฯ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง บรรยายในหัวข้อ Value messages of RBC disorder from Blood smear examination ถัดมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนันท์ แย้มกมล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ Pattern of hematological malignancies and mimicking conditions on blood smear examination และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี บรรยายในหัวข้อ Update CBC parameters and their significance ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้โครงการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol