Administrative Policy

1นโยบายการบริหารจัดการและพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
2นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3นโยบายการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
4นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน