National hunger


หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมสำหรับเกษตรกรในท้องถิ่นและผู้ผลิตอาหารเพื่อเชื่อมต่อและถ่ายทอดความรู้หรือไม่?

1) การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง (พัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีที่ 2)

SDGs 2 ZERO HUNGER

 

 

 

 

 


ชื่องานวิจัย : การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

สืบเนื่องจากผลการดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิคที่มีความไวและความจำเพาะสูง มาช่วยในการตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกร การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลงที่แปลงปลูกควบคู่กับการวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและตัวอย่างอาหาร เพื่อส่งเสริมเกษตรและอาหารปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานโดยการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดจากสารพิษตกค้างยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และเชื้อก่อโรค ในพื้นที่หลักโดยใช้นครปฐม เป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อเนื่องทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพที่สร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และผู้บริโภคโดยทั่วไป รวมถึงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 8 จังหวัด โดยความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลาง (นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ในการบูรณาการการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ต้นทาง มีการสำรวจและพัฒนาแปลงเป้าหมายสู่เกษตรปลอดภัย (จำแนกตามผลผลิต) ผ่านการจัดสัมมนาฝึกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ การตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในร่างกายให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์แปลงและการให้คำแนะนำในปัจจัยและกระบวนการผลิตต่างๆ กลางทาง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสารตกค้างยาฆ่าแมลง สารต้านเชื้อรา และสารอื่นๆ 2) กลุ่มโลหะหนัก 3) กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และ 4) กลุ่มปรสิตและไข่พยาธิ และ ปลายทาง การส่งต่อผลผลิตเกษตรปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม 9 โรงพยาบาล และขยายสู่การสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขจำนวนประมาณ 50 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 โดยมีราคาการรับซื้อที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 จากราคาผลผลิตเกษตรทั่วไป นอกจากนั้น ผลผลิตเหล่านี้ ยังถูกเชื่อมโยงไปสู่ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดและร้านอาหารสุขภาพจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานได้ถูกนำกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และได้ถูกขยายผลไปสู่การพัฒนาโครงการ “Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน” ซึ่งมีเป้าหมายการร่วมพัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ที่ทหารดูและรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันต่อยอดในระดับประเทศ สนองต่อนโยบายเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

และในปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง โดยได้รับเงินอุดหนุน “การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง” จำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ จะได้ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในการส่งเสริมการเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการติดตามผลการดำเนินงานจากต้นทางจาการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาล กลุ่มบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และกลุ่มผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป

ขอบเขต/พื้นที่การศึกษา

1) พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 8 จังหวัด

2) พื้นที่กลุ่มภาคกลางอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ มาช่วยในการตรวจวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและสารตกค้างในกลุ่มเกษตรกรและแปลงปลูก ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรและตัวอย่างอาหาร เพื่อส่งเสริมเกษตรและอาหารปลอดภัย

2) เพื่อยกระดับมาตรฐานโดยการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

3) เพื่อสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในการส่งต่อผลผลิตเกษตรปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาลต่างๆ ในโรงพยาบาลจังหวัดภาคกลาง

แหล่งทุนสนับสนุน

งบประมาณเงินอุดหนุน ปี 2562

หน่วยงานที่ร่วมมือ

1) กระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 5

2) เครือข่ายเกษตรกร 8 จังหวัดภาคกลาง

3) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

4) มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1)กลุ่มเกษตรกร

2) ผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประชาชนในพื้นที่จังหวัด ผู้บริโภคทั่วไป

ระดับความร่วมมือ

ระดับประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://mt.mahidol.ac.th/2019/09/12/gap-residue-th/

https://mt.mahidol.ac.th/2019/09/05/healthy-journey-samparn/

เพาะผัก เพ(ร)าะสุข