Education for the SDG’s การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหน่วยงานของท่านมีหลักสูตรที่มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อยู่ในระดับใด

1) อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 21

SDGs 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

 

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย : อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 21


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี พร้อมกับได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแขวงต่างๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงพยาบาล และด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมาสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในหลักสูตรต่าง ๆ ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการบริหารงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือกันในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

ในปี 2017 ได้มีการหารือร่วมกันคณะทางานฝ่ายไทย และ สปป.ลาว โดยได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้น เป็นแผนระยะ 5 ปี ค.ศ.2019 – 2023 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ สปป.ลาวให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 21 ใน ค.ศ. 2019 นี้ขึ้น

ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย การดูแลสุขภาพฟัน การใช้ยา การบริหารงานสาธารณสุข งานโภชนาการ และการจัดการศึกษา

2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางานเป็นทีมและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเขียนและการนาเสนอผลงานทางวิชาการ

4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

แหล่งทุนสนับสนุน

หน่วยงานที่ร่วมมือ

1) มหาวิทยาลัยมหิดล

2) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

3) โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สานักพระราชวัง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว

ระดับความร่วมมือ

ระดับประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

18 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2562

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://mt.mahidol.ac.th/2019/04/04/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9/