Health impact การดำเนินการด้านสุขภาพ


ในปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีความร่วมมือกับองค์การทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในระดับใดบ้าง

1) การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค Covid-19

SDGs 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

 

 

 

 

 

ชื่องานวิจัย : การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค Covid-19


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 นั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ร่วมให้บริการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิค real-time RT-PCR โดยได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคระดับโมโลกุล เพื่อการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ณ ชั้น 6 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ในระยะแรก คณะฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลัก ต่อมาคณะฯ ได้ขยายบทบาทการให้บริการจากการตั้งรับเป็นการให้บริการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ (Active Case Finding) โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมุ่นเน้นการตรวจหาเชื้อให้แก่ กลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพได้ยาก, กลุ่มผู้ต้องขังแรกรับในเรือนจำต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจำซึ่งมีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และ ประชาชนทั่วไปที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูง ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี สำนักอนามัย กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความเสี่ยงสูงอีกด้วย

ตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อระลอกแรกจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปีที่คณะฯ ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อก่อโรค COVID-19 คณะฯ ได้ออกให้บริการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ (Nasopharyngeal and throat swap) และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เป็นจำนวนกว่า 40,000 ราย

ขอบเขต/พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพฯและปริมณฑล

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิค real-time RT-PCR

2) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ (Active Case Finding)

3) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นวงกว้าง

แหล่งทุนสนับสนุน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หน่วยงานที่ร่วมมือ

1) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

3) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับความร่วมมือ

ระดับท้องถิ่น, ระดับประเทศ

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

เมษายน 2563 – พฤษภาคม 2564

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://mt.mahidol.ac.th/covid-service/

https://mt.mahidol.ac.th/mumtxnhso-service-covid19/

https://mt.mahidol.ac.th/mumtcovid19-csr-nakhonpathom/

https://mt.mahidol.ac.th/mumtcovid19-csr-cida/

https://mt.mahidol.ac.th/mumtcovid19-csr-nakhonpathom1/

https://mt.mahidol.ac.th/mumtcovid19-csr-nakhonpathom6/


หน่วยงานของท่านมีกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการในชุมชนโดยรอบหน่วยงาน (รวมถึงโปรแกรมจิตอาสาของนักศึกษา) เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (สุขอนามัย โภชนาการ การวางแผนครอบครัว กีฬา การออกกำลังกาย การดูแลผู้สูงอายุ หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือไม่

1) โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562

SDGs 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

 

 

 

 

 


ชื่องานวิจัย : โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562


คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาและความสำคัญ

สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้รายวิชานี้ เป็นการยกระดับและต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใต้โมดูลเทคนิคการแพทย์ชุมชน (Community Medical Technology) ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ขึ้นมาเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ การเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีต่อชุมชนและสังคม การศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชนผ่านเทคนิคแผนที่เดินดิน การค้นหาผู้รู้และผู้นำทางสุขภาพในพื้นที่ผ่านเทคนิค Sociogram การระดมความคิดเห็นเพื่อการวางแผนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ผ่านเทคนิคต่างๆ (อาทิ การถ่ายทอดผ่านบัตรคำ การระดมสมอง และการสร้างแผนที่ความคิด) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเข้ากับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยอาศัยฐานคิดการทำให้ “สุขภาพดีเป็นเรื่องที่จับต้องได้สำหรับทุกคน…สุขภาพดีสามารถเห็นได้ตั้งแต่ระดับโมเลกุลที่อยู่ภายในร่างกายของแต่ละบุคคล…และสุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความตระหนักรู้และความใส่ใจในสุขภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล” ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลและการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการเติมเต็มความเป็นบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบโดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ คือ “Smart in Lab, Strong in Community”

ศักยภาพและความสามารถที่คาดหวัง (Competency) ตลอดรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

  • Competency 1 : มีความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
  • Competency 2 : มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ฐานความรู้ทางวิชาการในการชี้นำสังคม ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมและสร้างศักยภาพให้กับชุมชนได้
  • Competency 3 : มีความสามารถในการยกระดับการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม
  • Competency 4 : มีศักยภาพในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ โดยอาศัยการเชื่อมโยงฐานความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่เข้ากับฐานความคิด ความเข้าใจของผู้อื่นได้
  • Competency 5 : มีความสามารถในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งการเรียนรู้

ขอบเขต/พื้นที่การศึกษา

ชุมชนคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ กระบวนการคิด และทักษะการปฏิบัติ ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่คาดหวังของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์สมบูรณ์แบบ (Well-rounded scholar) ที่มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ ที่สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ควบคู่กับการปรับใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคม และสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แหล่งทุนสนับสนุน

หน่วยงานที่ร่วมมือ

1) ชุมชนคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2) นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประชาชนในชุมชน

ระดับความร่วมมือ

ระดับตำบล

ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ

อ้างอิงการดำเนินงาน

https://mt.mahidol.ac.th/klongmai/