งานคลังและพัสดุ

นางสาวพิชญาสินี จิตติพิชญานันท์
นักวิชาการเงินและบัญชี
pichayasini.jit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

นางสาวศิริกานต์ ปิ่นบ้านกวย
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
sirikan.kam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

นางสาวศิวพร เจียเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
siwaporn.jia@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2830 (ศาลายา)

นางสาวมัชฌิมา ตันติยาภรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
muchchima.tan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2820 (ศาลายา)

นายอาทิตย์ เพชรภู่
นักวิชาการเงินและบัญชี
arthit.phe@mahidol.ac.th
02-419-7164 (ศิริราช)

นายรัชตพงศ์ วาสนาพาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ratchataphong.was@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2830 (ศาลายา)

นางสาวภัคธินันท์ นพเมธีเมศฐ์
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ

paktinan.nop@mahidol.edu
02-441-4371-5 ต่อ 2822 (ศาลายา)

นางสาวปัทมา จุมปาลี
นักวิชาการพัสดุ
pattama.jum@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นางสาวพีรพรรณ จันทร์พรหม
นักวิชาการพัสดุ
peerapan.cha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นางสาวชุติมาฆ์ พวงทอง
นักวิชาการพัสดุ
chutima.pua@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นายกันต์ แหนสระแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
kan.nae@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

นางสาวสุฑามาศ เซี่ยงฉี
นักวิชาการพัสดุ
suthamas.sei@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2833 (ศาลายา)

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

แบบฟอร์มเอกสาร หน่วยพัสดุ
  • วงเงินจัดซื้อน้อยกว่า 2,000,000 บาท
วงเงินจัดซื้อ <= 30,000 บาท (วิธีตกลงราคา)  ขออนุมัติในหลักการซื้อ/จ้าง     คุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ตารางเปรียบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) 
วงเงินจัดซื้อ >= 30,000 แต่ <= 300,000 บาท (วิธีตกลงราคา)  ขออนุมัติในหลักการซื้อ/จ้าง คุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ตารางเปรียบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC)
วงเงินจัดซื้อ > 300,000 แต่ <= 2,000,000 บาท (วิธีประกวดราคา/คัดเลือก)  ขออนุมัติในหลักการซื้อ/จ้าง คุณลักษณะเฉพาะ (SPEC) ตารางเปรียบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (SPEC)

* หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ใช้ได้สอบเทียบราคาจากผู้ขายไว้ก่อนแล้ว ให้แนบเอกสารใบเสนอมาพร้อมด้วย เพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อของหน่วยพัสดุ

แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล

  • แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (แบบ 7131)  ใช้พิมพ์หน้า-หลัง ด้วยกระดาษแผ่นเดียว
  • แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน (กรอกแบบฟอร์มได้ที่หน่วยการเงินและบัญชี ใบสีชมพู) upload file ไม่ได้
  • แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (กรอกแบบฟอร์มได้ที่หน่วยการเงินและบัญชี ใบสีเขียว) upload file ไม่ได้

แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร

สิทธิและอัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาล

หน่วยการเงินและบัญชี

ภาควิชา/ศูนย์

narrowline

เสร็จสิ้นการเดินทางให้ผู้เดินทางนำเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย สิ่งที่หน่วยการเงินประกอบด้วย

หน่วยพัสดุ

ติดต่อเรา
งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี

หน่วยการเงินและบัญชี โทร 02-441-4371-5 ต่อ 2820, 2830 (ศาลายา) หรือ 02-419-7164 (ศิริราช)
หน่วยพัสดุ โทร 02-441-4371-5 ต่อ 2822, 2833
โทรสาร 02-441-4380