งานบริการสุขภาพชุมชน

นางสาวธันยมัย อินทร
รักษาการหัวหน้างานบริการสุขภาพชุมชน
tunyamai.int@mahidol.ac.th

นางสาวฐิตาพร ตุ๊ทราย
นักเทคนิคการแพทย์
thitaporn.tus@mahidol.ac.th

นายจักรภพ ใจเย็น
นักเทคนิคการแพทย์
chakkaphob.jai@mahidol.ac.th

นางสาวกฤฏิยากรญ์ ตันติธวัชชัยกุล
นักเทคนิคการแพทย์
kittiyakorn.tun@mahidol.ac.th

นางวรพร สินทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
varrapron.sin@mahidol.ac.th

นางสาวดาวรุ่ง กรุดอ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
daoroong.kru@mahidol.ac.th

นางสาวศุลีพร ยิ้มวาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
sureeporn.yim@mahidol.ac.th

นางสาวภัสสร สุดสมัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
patsorn.cha@mahidol.ac.th

นายปิยะ ชื่นภิรมย์
พนักงานธุรการ
piya.che@mahidol.ac.th

นางสาวธารินี เหมือนวงษ์ธรรม
พนักงานธุรการ
tharinee.mue@mahidol.ac.th

นางสาวกรุณา สุทธิวงศ์
พนักงานพิมพ์
kandarut.boo@mahidol.ac.th

นางสาวพิศมัย ดีไม่น้อย
พนักงานประจำห้องทดลอง
pissamai.dee@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา
งานบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานคณบดี

โทร. 02-411-2347 หรือ 02-419-7176 (ศิริราช)
โทรสาร 02-441-4380