สำนักงานคณบดี

มีหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนระบบบริหารจัดการของคณะฯ รวมถึงการประสานงานเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ขับเคลื่อนตามพันธกิจได้แก่ การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดวัฒนธรรม ความผูกพันฉันท์ครอบครัว เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

สำนักงานคณบดีได้ยึดหลักการปฎิบัติงานภายใต้ปณิธาน ให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ

ให้บริการ

สำนักงานคณบดีได้ยึดหลักการปฎิบัติงานภายใต้ปณิธาน ให้บริการและสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ อย่างมีคุณภาพ

สนับสนุนพันธกิจของคณะฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน นโยบายและทิศทางของคณะฯ โดยการกำกับดูแลของผู้บริหาร

อย่างมีคุณภาพ

เน้นการดำเนินการที่มีคุณภาพ

โครงสร้างสำนักงานคณบดี

หน่วยธุรการ

หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

หน่วยซ่อมบำรุง

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

หน่วยพัฒนาคุณภาพและการประเมินผล

หน่วยทะเบียนและกิจการนักศึกษา

หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

หน่วยบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ

หน่วยบริการการศึกษาต่อเนื่อง

หน่วยยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการลงทุน

หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่

หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยบริหารความเสี่ยง

หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย

หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์

หน่วยโสตทัศนศึกษา


ติดต่อ โทร. 02-441-4371-5
เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ ต่อ 2844
งานบริหารจัดการทั่วไป ต่อ 2816, 2817
งานคลังและพัสดุ ต่อ 2820, 2830 (ศาลายา) หรือ 02-419-7164 (ศิริราช)
งานการศึกษา ต่อ 2848
งานยุทธศาสตร์และการบริหารพัฒนาทรัพยากร ต่อ 2845
งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ต่อ 2202
งานบริการสุขภาพชุมชน โทร. 02-411-2347 หรือ 02-419-7176 (ศิริราช)

โทรสาร 02-441-4380