ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ
rungrot.che@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

ศ. ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
virapong.pra@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2731 (ศาลายา)

ศ. ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
chartchalerm.isa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2800 (ศาลายา)

รศ. ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ
wijit.won@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

ผศ. ดร.เนาวรัตน์ เดชขำ
naowarut.dej@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

รศ. ดร.ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช
srisurang.tan@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

อาจารย์สุรภี เทียนกริม
surapee.tie@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 4306 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

ผศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย
chaniya.lee@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

ผศ. ดร.รัตนา ลาวัง
ratana.law@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
kanokwan.kit@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2717 (ศาลายา)

รศ. ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ
theeraphon.pia@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2718 (ศาลายา)

ผศ. ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล
somying.loh@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

รศ. ดร.พัชนี ชูทอง
patchanee.cho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2729 (ศาลายา)

ผศ. ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร
warawan.eia@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2628 (ศาลายา)

ผศ. ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย
sakda.yai@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2628 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.วิชญาพร คำพรม
witchayapon.kam@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต
sineewanlaya.wic@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์
sirirat.luk@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2730 (ศาลายา)

นางสาววัชรี ติยะสุทธิพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
watcharee.tiy@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางสาววิชญา กิจไพบูลย์พันธ์
wichaya.kit@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางสาวนภชนก ธนม่วงเงิน
nopchanok.tha@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นายสุธี วรนุช
suthee.wor@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางสาวฉัตรชนก ทองศรีสุข
chatchanok.tho@mahidol.ac.th
02-849-6600 ต่อ 4304 (ศูนย์การแพทย์ฯ)

นางสาวพีรดา พืชพิสุทธิ์
peerada.phu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2838 (ศาลายา)

นางพัชรี อินทะขันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
patcharee.int@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2838 (ศาลายา)

นายสุรศักดิ์ บุญคล้า
พนักงานวิทยาศาสตร์
surasak.bun@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

นางวีรนุช พุกปราง
พนักงานทั่วไป
weeranut.phu@mahidol.ac.th
02-411-2258 ต่อ 194 (ศิริราช)

จุดเด่นและทิศทางวิชาการ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

การจัดการเรียนการสอน

1. มีการเรียนการสอน โดยบูรณาการความรู้จากทุกสาขาในภาควิชา และใช้ประสบการณ์หลากหลายจากคณาจารย์สอนร่วมกันเป็นทีม และพัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี หลากหลายกิจกรรม
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นสถานที่เรียนรู้ชีวิตจริง โดยอิงกับงานวิจัยเชิงพื้นที่

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน

1. มีการสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
2. เสริมกระบวนการเรียนรู้
3. ได้รับการพัฒนา ด้านกระบวนการคิด การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ
4. สร้างเสริมสมประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง

1. จุดเด่นด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

การมีกลุ่มวิจัยทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยผู้นำทีมวิจัยมีวิสัยทัศน์มองเห็นความสำคัญของงานวิจัยต่อการพัฒนา ต่อการสร้างความเข้มแข็ง และถืองานวิจัยเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการควบคู่กับภารกิจหลักอื่นๆการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและกำหนดทิศทางการทำวิจัย เป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นให้คณาจารย์เกาะติดสถานการณ์ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีการเรียนรู้และประเมินแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต เกิดกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานร่วมกัน พัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย และพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ทั้งในเรื่องการทำวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน การเขียนผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติและในที่ประชุมวิชาการ

2. จุดเด่นด้านกระบวนการทำวิจัยและพัฒนา

มีการนำความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันหลายสาขามาบูรณาการในการทำวิจัย ขยายผลให้เกิดพัฒนาการด้านการประยุกต์ใช้กระบวนการเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อยอด หลากหลาย เช่น

2.1 การใช้กระบวนการทาง Bio-Chemical และ In Silico สังเคราะห์และพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระ และสกัดสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2.2 การใช้กระบวนการทาง Genetic engineering และ Protein chemistry พัฒนาโมเลกุลติดตามในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากโปรตีนเรืองแสงสีเขียว

2.3 การใช้กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ลอกแบบที่จับจำเพาะต่อสารชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีชีวภาพและการแยกสารให้บริสุทธิ์

2.4 การใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Molecular Information/ Bioinformatic/ Chemoinformatic/ Clinical-Medical Informatics ทำให้ร่นระยะเวลา แรงงานคนและค่าใช้จ่ายในการ

      ช่วยคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและค้นพบตัวยาใหม่ เมื่อเทียบกับกระบวนการค้นหายาแบบดั้งเดิม

2.5 การสังเคราะห์ Artifial blood เพื่อการประยุกต์ใช้

2.6 การใช้เทคโนโลยีทาง Biosensor เพื่อการแยกวินิจฉัยเชื้อ

2.7 การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และตรวจหายีนดื้อยาต้านจุลชีพ

2.8 การปรับสภาวะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย

3. จุดเด่นด้านผลการดำเนินการ

3.1 มีกลุ่มทำวิจัยในระดับแนวหน้า_ดำเนินงานวิจัยเชิงนวัตกรรม 3 โครงการ

โครงการวิจัย Artificial blood ถือเป็นโครงการวิจัยนำร่องเชิงนวัตกรรมการสังเคราะห์เลือดเทียม

กลุ่มทำวิจัยได้นำองค์ความรู้พื้นฐานที่ตกผลึกจนเป็นทฤษฎีสามารถอธิบายในทุกแง่มุมทั้งโครงสร้างและการทำงานของเลือด เช่น Blood component, structure and function มาวิเคราะห์สังเคราะห์ทำวิจัยต่อยอดเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป กลุ่มทำวิจัย เป็นส่วนร่วม 1 ใน 12 กลุ่มทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในยุโรป และได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก Swedish link

ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะได้ องค์ความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้น
ผลกระทบที่คาดหวัง เลือดเทียมสังเคราะห์ (1) เปิดทางเลือกใหม่สำหรับการประโยชน์จากเลือดในทางการแพทย์ (2) สามารถประยุกต์ใช้ทดแทนการทำงานของเลือดและลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากการใช้เลือด เช่นลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่ปนเปื้อนมากับเลือด ลดความเสี่ยงของการเข้ากันไม่ได้ระหว่างเลือดของผู้ให้และผู้รับ (3) ลดภาระงานในการทำการทดสอบการเข้ากันของเลือดผู้ให้และผู้รับ

โครงการวิจัย Molecular Information/ Bioinformatic/ Chemoinformatic/ Clinical-Medical Information

โครงการนี้ถือเป็นโครงการวิจัยนำร่องเชิงนวัตกรรมการสร้างโปรแกรมจัดการข้อมูล กลุ่มทำวิจัยได้นำ ศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการในการจัดการข้อมูล องค์ความรู้สาขาต่างๆ ผสมผสานเชื่อมโยงกัน เช่นข้อมูลจำเพาะของสารเคมี ข้อมูลจำเพาะของเชื้อแบคทีเรีย องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ องค์ความรู้ด้านโปรแกรมการประมวลผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้านเคมีวิทยา-ชีววิทยา เกิดการสร้างโปรแกรมซอพแวร์ที่ช่วยสร้างแบบจำลองและทำนายผล ที่แสดงข้อมูลสถิติประกอบเพื่อการสรุปตีความอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงโปรแกรมซอพแวร์ที่รวบรวมองค์ความรู้จากตำราด้าน molecular imprinting

ผลลัพธ์ที่ได้   โปรแกรมซอพแวร์ที่ช่วยสร้างแบบจำลองและทำนายผลด้านเคมี (โปรแกรม PyGauss และ PyWeka) หรือด้านการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย (โปรแกรม PyBact และ PyWeka) โปรแกรมซอพแวร์ที่รวบรวมองค์ความรู้จากตำราด้าน molecular imprinting (A text-mining software)

ผลกระทบ    การใช้โปรแกรมร่นระยะเวลา แรงงานคน และค่าใช้จ่ายในการช่วยคัดกรองหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเมื่อเทียบกับกระบวนการค้นหายาแบบดั้งเดิม ในการค้นหาตัวยาใหม่ การใช้โปรแกรมป็นแหล่งเรียนรู้ในการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย หรือสกัดองค์ความรู้ด้าน molecular imprinting จากตำรา โปรแกรมซอพแวร์ที่ได้ จะขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการ โดยจะเปิดเป็นโปรแกรมซอพแวร์แบบใช้ฟรี

โครงการพัฒนาชุดถ่ายภาพและชุดเสริมสมรรถนะกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาให้มีคุณสมบัติเทียบเคียงกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์

โครงการนี้ถือเป็นโครงการวิจัยนำร่องเชิงนวัตกรรมการดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า กลุ่มทำวิจัยมีการดึงศักยภาพ ความถนัด มาคิดค้นหรือดัดแปลงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นวัตถุ/ผลิตภัณฑ์ดัดแปลงที่เพิ่มมูลค่า มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นความคิดริเริ่มและภูมิปัญญาในการวิจัยและพัฒนาอย่างแท้จริง

ผลลัพธ์ที่ได้   กล้องจุลทรรศน์พื้นฐานดัดแปลง ที่ขยายสมรรถะการใช้งานเพิ่มเติมด้านการดูวัตถุด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ และสามารถบันทึกภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยใช้ต้นทุนต่ำกว่าประมาณ 6 เท่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์

ผลกระทบ   ต้นแบบกระบวนการวิจัยและพัฒนาดัดแปลงกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายโอนความรู้และกระบวนการสู่การเรียนการสอน และการวิจัยต่อไป

3.2 จำนวนและคุณภาพผลงานวิจัย

3.3 ผลงานวิจัยดีเด่น

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2550 ประเภทรางวัลดีเยี่ยม ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “กระบวนการออกแบบชีวโมเลกุลและพอลิเมอร์ โดยอาศัยวิธีทาง Quantum Chemical และ Machine Learning เพื่อประยุกต์ใช้ทางเคมีและชีววิทยา (Computer – Aided Molecular Design for Biological and Chemical Applications : Quantum Chemicals and Machine Learning Approach)” วิทยานิพนธ์: อ. ดร. ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ ที่ปรึกษาหลัก: รศ. ดร. วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

2. การยกย่องจากวารสาร ImmunoVision ของกลุ่มวารสารในเครือ Wiley-Blackwell ให้งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เรื่อง Plasmodium vivax parasites alter the balance of myeloid and plasmacytoid dendritic cells and induction of regulatory T cells เป็น The best immunological Research ผู้วิจัย อ. ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา และคณะ

จุดเด่นด้านบริการวิชาการ มีดังนี้
1. มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการในวิชาชีพ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAI)

โครงการ EQAI มีขอบข่ายดำเนินการเป็นองค์กรภายนอก ประเมินผลการทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยาในโปรแกรม EQAI in Syphilis serology scheme และ EQAI in Hepatitis B serology scheme ทำหน้าที่ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 150 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีสมรรถนะทำการทดสอบที่เทียบเคียงกันได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เกี่ยวข้องในวงการแพทย์ ในวงวิชาชีพ และพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบในวิชาชีพภายในประเทศเข้าสู่มาตรฐานสากล

การดำเนินงานมีมาตรฐาน โดยอิงตามระบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เป็นองค์กรภายนอกประเมินผลการทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยาที่มีมาตรฐานสากล (UKAS, United Kingdom Accreditation Service) อิงตามเงื่อนไขของการเป็น PT provider และใช้ผลการวิจัยและประสบการณ์ดำเนินการในช่วงโครงการนำร่องเป็นแนวทาง

ประสบการณ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องประมาณ 10 ปี ทำให้เป็นผู้นำในการเป็นองค์กรภายนอกประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ สะท้อนจากมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ ตั้งแต่การผลิต control materials จนเสร็จสิ้นกระบวนการ มีการพัฒนาโปรแกรมซอพแวร์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้งานและนำมาใช้ประโยชน์จริงไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้โครงการ EQAI ยังได้รับความเชื่อถือจากห้องปฏิบัติการสมาชิก และได้รับการยอมรับจากห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ขอสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติม

2. มีส่วนช่วยพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา โครงการผลิตน้ำยาชุดทดสอบเชื้อรา

3. สร้างโอกาสขยายและพัฒนางานบริการในวิชาชีพ โครงการประกันคุณภาพทางจุลชีววิทยา

 

 • เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แห่งแรกและแห่งเดียวของคณะเทคนิคการแพทย์
 • ประสบการณ์การหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ ~ 18 ปี ทำให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการภาคการผลิต ให้มีความเข้มแข็งในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 • สามารถสร้างรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาฯ และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานบริการสู่ความเป็นสากล

4. การเป็นแหล่งฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ

 

 • เป็นพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ สอดคล้องกับกับการพัฒนาบุคลากรตามระบบคุณภาพสากล เช่น ISO
 • เป็นการขยายศักยภาพการฝึกอบรมด้านวิชาชีพในตลาดวิชาการนานาชาติ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพงานการฝึกอบรมสู่ความป็นสากลอย่างเป็นรูปธรรม

คณาจารย์มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะทางในด้านวิชาชีพ วิชาการ บริหาร หรือผสมผสาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ/วิชาการ มีผลงานเชิงประจักษ์เผยแพร่ผ่านผลงานวิจัยตีพิมพ์ สื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษาวิชาการ จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ/วิชาการ ดังแสดงจากหลักฐานอ้างอิง หรือรางวัลความสำเร็จที่ได้รับ ดังนี้

1. คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ

คุณวุฒิ ป. เอก : ป. โท                                16 : 7

ตำแหน่งทางวิชาการ ศ. : รศ. : ผศ. : อ.          1 : 5 : 8 : 9

คณาจารย์มีส่วนช่วยพัฒนางานวิชาการ วิชาชีพ ได้แก่

 • บรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านโครงการที่เสนอขอทุนวิจัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจติดตามด้านคุณภาพตามระบบคุณภาพ เช่น MUQD ISO15189
 • ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
 • กรรมการจัดทำวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานอ้างอิง
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ

2. บุคลากรดีเด่น

ติดต่อเรา
ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

โครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (EQA) โทร. 063-895-1287,  02-412-3441 , 02-419-7160 ต่อ 120
เลขานุการภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2838
โทรสาร 02-441-4380

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th