สถานเวชศาสตร์ชันสูตร

Founded in 1992 and located on the fourth floor of the Out Patient Department (OPD) within the compound of Siriraj hospital, the main task of the Centre is to do the laboratory diagnosis for the out patients and the patients who come for yearly check-ups from various occupations from both the private and public sector. Other than this, it is also a training place for the fourth year Medical Technology students and the foreign students from the Asian continent who have received scholarship funds from WHO and UNICEF to do a short course-training program in Medical Technology.

Community Medicine (Mobile Unit)

Aside from laboratory services offered at the Outpatient Department of Siriraj Hospital, the Faculty also offers its services to the community. Health project is one of our activities to promote healthy life style for the community emphasize on staff of the organization either government or private sector. The mobile unit was established in 1996 to provide annual check up for staff. They would be screened for biochemical, urinalysis, parasitology, hematology, serology, chest x-ray and EKG. The physical examination such as height , weight, blood pressure would also be measured. They were required to complete questionaires concerning their life- style, so that a more comprehensive analysis and report on their status of health could be made. Each staff would receive an individual report on their physical measurements and blood / urine / feces tests results and each organization would receive an overall report on its staff within 2 weeks after collection of specimens. We have mobile x-ray bus and a team to provide on-site chest X-ray, blood taking and other specimens collection. All specimens are brought back to the Centre of Medical Laboratory Service for analysis.

Types of test performed:
Profile for individual with age over 35 years
1) Glucose
2) BUN, Creatinine
3) Cholesterol, Triglyceride
4) Uric acid
5) AST, ALT, ALP
6) CBC
7) Urinalysis
8) Stool examination
9) Chest X-ray
10) Physical examination
11) Others

Profile for individual with age less than 35 years.
1) CBC
2) Urinalysis
3) Stool examination
4) Chest x-ray
5) Physical examination

 Tests upon request
1) HDL-C
2) HBsAg, HBsAb, HBcAb
3) T3, T4, TSH
4) AFP, CEA, PSA
5) Hemoglobin typing
6) Anti-HIV
7) EKG

อาจารย์ วรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย
vanpeng01@gmail.com

อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว
tararat.kha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2725 (ศาลายา)

นายประดิษฐ์ พานิชนาพันธ์
ผู้ปฎิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
pradit.pan@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

นางอรุณศรี ชูดวง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
arunsri.lim@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 14

นางสาวลลิล ฐาปนธรรมชัย
lalin.tha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นางสาวมยุรี ชีพธรรมคุณ
mayuree.chi@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวธัชกร สนิทมัจโร
thachkorn.san@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นางสาวชุติมน พิรุณทอง
chutimon.pir@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นายณฐพงษ์ พุกบ้านเก่า
natapong.pok@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวพนิดา มงคลสุจริตกุล
panida.mon@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 35

นายภูรินท์ จันทวานิช
purin.cha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นายณัฐดนัย ลินจงสุบงกช
nutdanai.lin@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวมานิตา สุดชู
manita.sut@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวปิยากร มุสิกุล
piyagorn.mus@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางวรรณา อินผลเล็ก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wanna.inp@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 21

นางมารศรี คงลิ้ม
ผู้ปฎิบัติการบริหารชำนาญงาน
marasri.kon@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสมหมาย ฉันท์สำราญ
พนักงานธุรการ
sommay.cha@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 21

นางกัญญาภัค ทิพย์เทพ
พนักงานทั่วไป
kanyapak.tip@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10

นางสาวจิตต์จิรา ศรีชัยวรนาท
พนักงานประจำห้องทดลอง
jitjira.sri@mahidol.ac.th
02-419-7394-5 ต่อ 10


ติดต่อเรา สถานเวชศาสตร์ชันสูตร (
โรงพยาบาลศิริราช) โทร. 08 7595 8219