ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

รศ. ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์
chanin.nan@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

ผศ. ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี
kakanand.sru@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2705 (ศาลายา)

รศ. ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
watshara.sho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร. ทพญ.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
veda.pra@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
nuttapat.anu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร. ชุลีพร พนัสอัมพร
chuleeporn.pha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

Dr. Aijaz Ahmad Malik
นักวิจัย
aijaz.mal@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

ดร.นลินี สัจจะดวงรัตน์
นักวิจัย ระดับ ๑
nalini.sch@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

สำนักงานศูนย์ฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2804
โทรสาร 02-441-4380