ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

ผศ. ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ฯ
waraporn.cho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2802 (ศาลายา)

ผศ. ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี
kakanand.sru@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2705 (ศาลายา)

รศ. ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง
watshara.sho@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

ผศ. ดร. ทพญ.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล
veda.pra@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ
nuttapat.anu@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

อาจารย์ ดร. ชุลีพร พนัสอัมพร
chuleeporn.pha@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2726 (ศาลายา)

ดร.นลินี สัจจะดวงรัตน์
นักวิจัย ระดับ ๑
nalini.sch@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2732 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ

สำนักงานศูนย์ฯ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2804
โทรสาร 02-441-4380